Actievoorwaarden

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Dag van de Kerstkaart 2023 ("Actie"), ter promotie van kerstkaarten schrijven en versturen, een initiatief van Vereniging Wenskaart Nederland (“Vereniging”), gevestigd en kantoorhoudende te Zeist aan de Arnhemse Bovenweg 100, Nederland.

2. De Actie betreft een eendaagse Actie die op donderdag 7 december wordt gehouden op de (hoofd)kantoren van de bedrijven die zijn aangesloten bij Vereniging Wenskaart en hebben opgegeven om mee te doen aan de Actie. De kick-off van de Dag van de Kerstkaart zal plaatsvinden op vrijdag 8 december.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de werknemers, van de deelnemende bedrijven zoals bedoeld onder 2, die deelnemen aan de actie (“Deelnemers”).

4. In het kader van deze Actie ontvangt ieder bedrijf dat deelneemt aan de Actie, voorafgaand aan de actie, van de Vereniging een op voorhand afgesproken aantal Decemberzegels. Deze Decemberzegels zijn door de Vereniging (voor vol tarief) ingekocht bij PostNL.

5. Deelnemers mogen in het kader van de Actie per persoon maximaal twee Decemberzegels ontvangen waarmee zij twee wenskaarten gefrankeerd kunnen versturen.

6. Op locatie is een aangewezen persoon van de Vereniging aanwezig die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de Decemberzegels.

7. Omdat elk bedrijf dat deelneemt aan de Actie een maximaal (vooraf bepaald) aantal Decemberzegels ontvangt, geldt voor de Actie met betrekking tot de Decemberzegels op = op.

8. Deelname aan de Actie staat enkel open voor werknemers van de bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging en die meedoen aan de Actie.

9. De Actie is alleen geldig op donderdag 7 december 2023 bij de stands van Vereniging Wenskaart.

10. Op verzending van de wenskaarten zijn de algemene voorwaarden van PostNL van toepassing, waaronder de Algemene voorwaarden voor de universele postdienst (“AVP”).

11. Door deelname aan de Actie wordt men geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van PostNL en gaat men hiermee akkoord.

12. De Vereniging is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers.

13. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Vereniging een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

14. Voor informatie en eventuele klachten met betrekking tot deze Actie kunt u zich wenden tot de Vereniging via bureau@wenskaartnederland.nl

15. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

16. Meer informatie over de Actie is te vinden op www.dagvandekerstkaart.nl.

Aldus opgemaakt te Den Haag op 22 november 2023